Duminica a 2-a după Paști (a Sfântului Apostol Toma)

„În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară și ușile încuiate, acolo unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis: Pace vouă! Și, zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzându-L pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis iarăși: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu pe voi. Și, spunând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: Luați Duh Sfânt! Cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Însă Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui ceilalți ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Și, după opt zile, ucenicii Lui erau iarăși înăuntru, și Toma era împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijlocul lor și a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele, și adu mâna ta și o pune în coasta Mea, și nu fi necredincios, ci credincios! A răspuns Toma și I-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu! Iisus i-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut! Iisus a făcut înaintea ucenicilor Săi și alte multe minuni, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și, crezând, viață să aveți în numele Lui.” (Ioan 20, 19-31)

Auzeam pe unii dintre creștini, dar deseori și tineri privind retrospectiv la Colegiul Apostolic, adică Ucenicii lui Iisus, care încă nu primiseră puterea Duhului Sfânt, că ar fi fost cuprinși accidental de anumite stări de suflet, nu tocmai la înălțimea chemării lor misionare!

Am rămas îngrijorat gândindu-mă că: Apostolul Petru s-a lepădat de trei ori în cântec de cocoși; Iuda a vândut pe 30 de arginți pe Învățătorul și Domnul Iisus; Iacob și Ioan erau pruncii mamei, pe care orice mamă și-i dorea: pe unul de-a dreapta lui Iisus și pe celălalt de-a stânga, în Împărăția Sa; ceilalți Ucenici, în grădina Ghetsimani, la rugăciunea lui Iisus, obosiți și fără prea mult exercițiu al rugăciunii, sărmanii de ei dormeau; iar Toma, zis și Geamănul, cel cu studii de medicină, ațipea și iar se trezea, tot uitându-se și ascultând pe Iisus, cum se roagă cu lacrimi de sânge, spunându-i Tatălui ceresc: „Dar nu numai pentru aceștia Mă rog, ci și pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor” (Ioan 17, 20).

Se înțelege că Iisus Hristos nu S-a rugat numai pentru ucenicii Săi, ci și pentru noi, de-a pururi, care credem în Iisus Hristos Domnul. Avem, așadar, garanția sigură, eternă, a rugăciunii Mântuitorului nostru pentru întreaga omenire.

Tot așa credem că și Toma Geamănul a fost în bucuria Rugăciunii lui Iisus Hristos: „Și fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (Duminica), și ușile fiind încuiate, unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijloc și le-a zis: Pace vouă! Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul. Și Iisus le-a zis iarăși: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: Luați Duh Sfânt; Cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute” (Ioan 20, 19-23).

De la această misterioasă întâlnire, Toma Geamănul era lipsă. Probabil că, fiind doctor, precum se spune în tradiție, se gândea la viața sa mai mult, pentru a nu o expune primejdiei, ascunzându-se cu grijă de a nu fi găsit de prigonitori: „Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au zis lui ceilalți ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 20, 24-25).

Hotărât, Toma Geamănul, ca un medic chirurg, și-a arătat mărturisirea în chip pragmatic: dorea să atingă pe Iisus, pentru a fi sigur, să mărturisească Învierea Domnului Iisus Hristos! Am putea spune că Toma Geamănul era ucenicul lui Iisus care voia cel mai mult să adeverească Învierea din mormânt.

Nu știm ce a fost după aceea în inima hotărâtă și învăpăiată de dragoste a lui Toma Geamănul și nici impresia pe care a lăsat-o celorlalți ucenici ai Domnului Iisus. Așteptarea misterului se apropia de sfârșit: „Și după opt zile, ucenicii Lui erau iarăși înăuntru, și Toma, împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma și I-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu!” (Ioan 20, 26-28).

Întâlnirea aceasta rămâne peste veacuri ca o mărturie a adeveririi Învierii Domnului Iisus Hristos, reală, vizibilă, tactilă și nu o apariție iluzorie, de această adeverire bucurându-se veacuri și milenii de-a rândul neamul omenesc binecredincios.

Parcă auzim, din adânc de vremuri, răspunsul ucenicului Toma: „Domnul meu și Dumnezeul meu! Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut!” (Ioan 20, 28-29).

Bătrânul Sfântul Ioan Evanghelistul, apoteotic, încheie capitolul 20 al Evangheliei sale, astfel: „Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și, crezând, să aveți viață în numele Lui” (Ioan 20, 31).

Mărturisirea lui Toma Geamănul, cu curaj absolut și cu dorul de a experimenta, pe viu, existența lui Iisus Hristos după Învierea Sa din mormânt, a asigurat pe toți cei care cred: „Că este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu!” (Ioan 20, 31) și că s-a pus capăt pentru totdeauna tuturor încercărilor de a se arunca îndoieli în minunea Învierii, spulberându-se toate încercările și tălmăcirile tendențioase.

Se spune că Sfântul Toma a fost rânduit să propovăduiască tocmai până în îndepărtatele Indii. Cu el a mers Iisus Cel înviat, din tenebrele morții.

Însă atunci când Toma Geamănul se uita la degetul arătător, care a rămas înroșit de Sângele lui Iisus, din coasta Sa, Toma cel necredincios la început, vindecându-se de necredință, plângea cu amar, ca oarecând Petru care s-a lepădat de Iisus.

Iar noi, bucurându-ne de ziua și Duminica Tomii, să-i mulțumim Domnului Dumnezeu că ne-a făcut o bucurie ca aceasta, adeverindu-ne Sfântă Învierea Sa, cea de-a treia zi, și că se roagă și pentru noi cu suspine negrăite să nu cădem din credința cea adevărată!

Sfinte Apostole Toma, te rugăm să ne ajuți să mărturisim și noi, așa cum tu ai făcut, acum două mii de ani, și cu tine să zicem, din adâncul inimii: Domnul meu și Dumnezeul meu!